‘Smart’ is a very evocative term, so we asked the attendees of ‘Smart Villages – a Key for Development in Rural Areas’ conference, what they think a ‘smart village’ is – or should be.

Here are their answers (in Slovenian and English).

‘Pametna/pameten/pametno’ je izraz, ki vzbuja veliko vprašanj, zato smo udeležence konference ‘Smart Villages – a Key for Development in Rural Areas’ vprašali, kaj je po njihovo pametna vas – oziroma kaj bi morala biti.

Tu boste našli njihove odgovore (slovenske in angleške).

Pametni ljudje delajo to, kar prebivalci ‘pametne vasi’ potrebujejo, na okolju, naravi prijazen način ter ob podpori občin in države (zlasti pri komunalni in cestni infrastrukturi, ki sta marsikje še na nezavidljivem nivoju).

A rural place that allows people to stay – live and work – there, without feeling any drawbacks in comparison with bigger agglomerations (towns, cities).

Povezana skupnost, ki črpa ideje v svojem neposrednem okolju in temelji na tradicijah, zavedanju lastnih vrednot, ki izvirajo iz zavedanja lastnega obstoja in povezanosti z naravo.

Connecting to the world with the freedom to be themselves.

Ljudje iz mesta pomagajo ljudem iz vasi razumeti njihove probleme?
+ Ljudje z univerz pomagajo slabo šolanim ljudem izboljšati njihovo življenje?
+ Energija iz obnovljivih virov za vas = sonce + …
Hrana za vas in mesto = sonaravna
Pridelava hrane iz zdrave zemlje
4 grški elementi: zrak, voda, zemlja, ogenj in današnje okolje [—] (out of the box)

As a form of cooperation [of] smart people in their territory (village) in a process of sustainable development in a economic, social and environmental way.
We should use digital technologies and inovations [in] many fields.
Very important is also cooperation with other individuals and communities and use of their good practices (exchange)!

Pametna vas je skupnost, ki je močno povezana prek skupne platforme za izmenjavo informacij in blaga (izdelkov, pridelkov) – tudi »re-use« izdelkov, skupno reševanje problemov in izmenjava storitev (medsebojna pomoč)
Prek nabora vse ponudbe skupnosti se le-ta trži tudi navzven
Skupno trženje

Več priložnosti za razvoj vasi in zaposlitve:
– skrb za starejše (domovi – oskrba, aktivnosti – društva za upokojence)
– poudarek na turističnih kmetijah in več oglaševanja
– tehnološki razvoj kmetij (uporaba nove tehnologije na malih in velikih kmetijah)
– medsebojna pomoč malih kmetij
– izobraževanje kmetov

Dynamic and positive, optimistic oriented community, focused on solutions and action.

PV-plants & solar panels
Renewable energy

My hometown with a potential yet to be discovered.

A goal to achieve.

It’s about [coffee], human relationships, collaboration, perhaps digital solutions towards a sustainable and desirable future!

Sustainable lifestyle promotion
Change of values
Less is more

Humans and nature integration
Regenerative agriculture
Smart local self-governance & autonomy
Technology supports identity

Kombinacija tradicije (identiteta kraja), modernosti (inovacije) in pametnih ljudi (ne samo telefonov), sposobnih sodelovanja.

S komunikacijsko in ostalo (cesta, voda …) infrastrukturo
Z lokalnim podjetništvom
Z lokalno hrano
Z ljudmi, ki imajo digitalne kompetence in sodelujejo s svetom

Pametna vas je sociološka, razvojna, ekonomska in okoljska inovacija, ki ljudem, živečim na podeželju, prinaša kvalitetno življenje. Gradi na vseh ravneh in procesih, ki določajo kvaliteto [življenja] ljudi na podeželju.

Pametna vas:
– skrbi za energijsko učinkovitost: zmanjšanje porabe energije, daljinsko ogrevanje
– uporablja tehnologijo
– pametni senzorski sistemi (kdaj je potreben odvoz smeti, kdaj je potrebno namakanje polj …)
– ima skupnost (za deljenje znanja, idej)

Vaške skupnosti s skupnimi (zadružnimi) proizvodnimi enotami [—] za trajnostno višjo kakovost in vrednost, ki bo prispevala k boljši kakovosti življenja ljudi na podeželju. S tem bo cela družba pridobila na vseh področjih za doseganje []ciljev.

Povezanost v socialnem in prometnem smislu (med seboj in z urbanim sosedstvom)
Ustvarjanje (služenje denarja) v obrti, podjetništvu, storitvah (tudi na daljavo) v turizmu
Več prostora za prebivalce (nasprotje mestni utesnjenosti)
Sonaravne rekreacijske površine (vključno z vrtovi oz. vrtički)
Sodelovanje (večkrat letno družabno druženje prebivalcev in izkaz pripadnosti (veselice, festivali, igre)
Okoljska urejenost (oskrba z vodo, elektriko – fotovolt. Toploto – biomasna toplarna)
Medgeneracijska pestrost
Eno ali več aktivnih oz. delujočih društev

Skupnostno (shared) upravljanje območja na podlagi:
– zdravega razuma (»kmečka« pamet)
– strasti
– osebne realizacije
– medsebojnega spoštovanja
– upoštevanje sebe (človeka) kot le dela narave
– pravičnosti

Področje, kjer uspemo ohraniti bivanjsko kakovost, socialno okolje in tradicijo ter z digitalnimi orodji in mediji okrepiti in izboljšati, ne [pa dodatno omrtviti].
Vprašanje: kako projekt Smart Villages narediti dosegljiv prebivalcem vasi, ne pa da se bodo z njim ukvarjale univerze ter druge javne institucije v mestih?

  1. Povezana skupnost sosedov, ne znancev
  2. Uravnotežena starostna struktura
  3. Vsak član skupnosti prispeva po svojih močeh
  4. Jasna vizija
  5. Dobrobit skupnosti pred dobičkom posameznikov
  6. Tesna povezava z urbanimi območji in svojimi potrošniki
  7. Mladi dajejo zagon, starejši izkušnje
  8. Ne rabi subvencij, ker s svojim delovanjem zasluži dovolj
  9. Gradi na zaupanju
  10. Ne kopira drugih modelov, ampak jih prilagaja svojim potrebam

It is a village that knows what it wants to do, and how to do it. With citizens who are able to find a role and contribute to that future and who feel that future is theirs.

A place with an engaged community working together to make it a sustainable and attractive place to live. In doing so, they will find innovative ways of making the most of not only technologies, but also other innovations adapted to their context.

Pametna vas bo vodila aktivnost tako, da bo obstoječe vrednote in resurse vključila v proces vzdržnega razvoja za izboljšanje ekonomskega, socialnega in okoljskega stanja, razvoj mobilnosti s spodbujanjem inovacij s podporo digitalne tehnologije.

Pametna vas ceni svoje prebivalce.
Pametna vas je vas z močno in aktivnost skupnostjo, ki skrbi za vse svoje prebivalce, sprejema nove prebivalce in (predvsem) skrbi tudi za okolje.

Predvsem v smislu razvoja eko- in biodinamičnih vasi ter eko- in biodinamičnih skupnosti.

A developed village with high eco standards, no plastic, strong local community and digital connections.

A nice place to live with all the benefits that an urban area has, but with a higher life quality (clean environment, more friendly, more human … more healthy).

A rural environment that enables the people to realise their ideas by using digital tools for their benefit and the benefit of their community and beyond.

An opportunity to allow people to live in their mountain village. A challenge against depopulation and climate change.

Well-connected and engaged community, taking on challenges of the modern reality by taking advantages of new technologies.

A rural and mountain path to reduce emissions of greenhouse gases and to counter climate change.

Leave a Reply